fbpx

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden 2021 Blijtijds

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Bindinc BV, gevestigd aan de ’s Gravelandseweg 80, 1217 EW  Hilversum (hierna: Organisator) georganiseerde promotionele kansspelen, winacties, puzzelacties en prijsvragen op de site Blijtijds.nl en het Blijtijds magazine (hierna: de Actie).

2. De Actie loopt van datum tot en met datum; zie hiervoor de betreffende Actie op Blijtijds.nl en in het Blijtijds-magazine (hierna: Actieperiode).

3. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen op Blijtijds.nl en kunnen worden opgevraagd via redactie@blijtijds.nl

Inhoud van de Actie

4. Tijdens de Actieperiode treft de deelnemer een Actie aan op de site Blijtijds.nl of in het Blijtijds-magazine. Een  Deelnemer kan aan deze Actie deelnemen zoals daar wordt vermeld. Door deel te nemen aan de Actie kan de deelnemer kans maken op een prijs uit het beschikbaar gestelde prijzenpakket.

5. Deelname geschiedt middels het verzenden van een e-mail of een deelnameformulier (is gratis) of via het sms-en of doorbellen van de uitslag (communicatiekosten maximaal 0,45 per deelname). Bij de deelname zal aan de deelnemer gevraagd worden zijn naam, postcode, straatnaam, huisnummer, geboortedatum (verplicht), telefoonnummer (optioneel) en e-mailadres (optioneel) op te geven.

6. Deelname is alleen geldig indien alle verplichte velden of gevraagde informatie volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

7. Een deelnemer kan meerdere keren deelnemen, maar maakt slechts kans op één prijs. Aan het eind van de Actieperiode worden de winnaars door een onafhankelijk persoon (personen) of instrument aangewezen.

8. Gegevens van deelnemers zullen door Organisator worden behandeld en verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving en het privacystatement op Blijtijds.nl en het Blijtijds-magazine.

9. Het prijzenpakket (incl. BTW) van deze Actie bestaat uit: Zie hiervoor de betreffende Acties in het Blijtijds-magazine of op Blijtijds.nl

Vereisten voor deelname

10. Deelname aan de Actie staat open voor ieder natuurlijke persoon met een woon- of verblijfplaats in Nederland die op het moment van deelname de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Deelnemers met een postadres buiten Nederland zijn uitgesloten van deelname.

11. Deelname aan deze Actie is uitgesloten voor medewerkers van Organisator alsmede voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

12. Organisator behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, mits dit niet ten nadele is van de deelnemer. Hiervan zal melding worden gedaan op de website. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnames en/of deelnemers aan de Actie uit te sluiten.

Vaststelling van de winnaar en prijsuitreiking

13. De winnaars ontvangen binnen twee weken na de betreffende trekking per post, per email of  per telefoon bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres, e-mailadres of telefoonnummer. Er vinden maximaal 20 trekkingen plaats. Het is mogelijk dat er één trekking plaatsvindt over meerdere acties gezamenlijk, bijv. winnaars van een puzzelactie in editie 1 en editie 2, worden in één trekking gekozen na afloop van editie 2. Dit wordt steeds duidelijk in de Actie vermeld.

14. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden of, als dit gezien de aard van de Actie en/of de prijs nodig is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd. Indien een winnaar binnen 2 maanden na de betreffende trekkingsdatum niet is bereikt via de opgegeven gegevens, vervalt de prijs en komt toe aan de reservewinnaar.

15. Een prijs wordt door Organisator aan een winnaar ter beschikking gesteld in de staat waarin deze op het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor een concert, festival, film, sportwedstrijd of voor een ander evenement, kan bij afgelasting geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten. Prijzen kunnen ook per post worden toegestuurd. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoek- of in het ongerede raken van prijzen die per post zijn verzonden. Eventuele kansspelbelasting wordt door de Organisator afgedragen.

16. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

Vragen/klachten

17. Deelnemers kunnen binnen 30 dagen na afloop van de Actie (uitsluitend) per mail een klacht indienen omtrent een al dan niet toegekende prijs, via het onder 3 opgegeven emailadres. Deelnemers die tijdig schriftelijk een klacht hebben ingediend, ontvangen binnen 30 dagen na het indienen van hun klacht een schriftelijke reactie.

Slotbepalingen

18. Over de Actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

19. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit de Actie. Daarnaast geldt dat eventuele druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten Organisator niet kunnen worden tegengeworpen en op geen enkele wijze een verplichting in het leven kunnen roepen.

20. Alle rechten van intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software en/of overige informatie omtrent de Actie komen toe aan Organisator.

21. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 Hilversum, januari 2021