fbpx

Actievoorwaarden 2021 Blijtijds-puzzel

Toepasselijkheid. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op acties die door Bindinc. BV als organisator worden aangeboden in het kader van Blijtijds-puzzel waarbij u nadat u heeft meegespeeld met een puzzel, ook nog meekunt doen aan de winacties (hierna ‘Actie’).

Deelname leeftijd. Deelname aan de Actie is alleen mogelijk als de deelnemer op het moment van deelname minimaal 18 jaar oud is. Blijtijds kan te allen tijde om een opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of om een bewijs verzoeken.

Wijze van deelname. Bij de Actie staat vermeld op welke wijze aan de Actie kan worden deelgenomen en de wijze waarop de winnaars worden aangewezen.

Deelnamekosten. Deelname is gratis. Als van deelnemers gevraagd wordt te sms-en of te bellen, zullen de communicatiekosten voor deelname bij de betreffende Actie vermeld staan.

Prijzen. Op de site van de Actie staat de totale waarde van het prijzenpakket alsmede welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn.

Een prijs wordt door Blijtijds ter beschikking gesteld conform de status waarin deze bij het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs is Blijtijds niet aansprakelijk. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

Kansspelbelasting. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting (indien hiervan sprake is) zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer, maar door Blijtijds worden voldaan.

Bepaling van de winnaars. De winnaars van de actie worden geselecteerd door een notaris of onafhankelijk persoon die geen belang heeft bij het geboden spel. Ook kan de winnaar worden bepaald door een objectief computerprogramma.

Bekendmaking winnaars. De winnaars zullen bericht ontvangen over de gewonnen prijs via/op het door de deelnemer opgegeven gegevens (adres, e-mailadres, etc.). Daarnaast kunnen de winnaars vermeld worden in een van de volgende nummers van Blijtijds of op de sites.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden c.q. overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Uitsluiting deelname. Medewerkers van Blijtijds en Bindinc zijn uitgesloten van deelname. Blijtijds behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een deelnemer uit te sluiten van deelname. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde voorwaarden en/of sprake is van valse stemmen (meerdere emailadressen, etc).

Aansprakelijkheid. Blijtijds besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van haar Acties. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere fouten in door Blijtijds openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Blijtijds niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Blijtijds in het leven roepen.

Privacy. Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen, worden door Bindinc BV (s Gravelandseweg 80, 1200 AN Hilversum) verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Om deel te kunnen nemen aan een puzzel verwerkt Blijtijds naam, emailadres, telefoonnummer, straat, huisnummer, postcode en woonplaats. Om ná deelname aan een puzzel nog meer prijzen te kunnen winnen en dus om mee te kunnen spelen met de Actie van Blijtijds verwerkt Blijtijds  je voornaam, achternaam, postcode, huisnummer, leeftijd, om winnaars te kunnen bepalen. Je kunt daarnaast (optioneel) door het achterlaten van je telefoonnummer Blijtijds toestemming geven om je telefoonnummer en de door jou ingevulde persoonsgegevens aan Nederlandse Loterij (Lotto en Staatsloterij) te verstrekken. Nederlandse Loterij gaat jouw persoonsgegevens verwerken om je eenmalig een telefonisch aanbod te kunnen doen.

Wijzigingen. Blijtijds behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden in bijzondere omstandigheden te wijzigen. In geval van aanpassing, zal bij de nieuwe actievoorwaarden de nieuwe ingangsdatum worden vermeld.

Gedragscode Promotionele Kansspelen
Blijtijds handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Klachtenprocedure. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken op redactie@blijtijds.nl.

Om uw klacht op een juiste en snelle wijze te kunnen behandelen, dient u ons van de volgende gegevens te voorzien: 

  • uw naam, adres en telefoongegevens; 
  • een heldere omschrijving en motivering van uw klacht; 
  • de naam/aanduiding van de Actie waarover u klaagt; 
  • de periode/datum waarop uw klacht betrekking heeft. 

De ontvangst van het klaagschrift wordt binnen twee weken na ontvangst schriftelijk bevestigd. Zodra wij over de hierboven genoemde gegevens beschikken zullen wij uw klacht in behandeling nemen en u op de hoogte houden over de voortgang van de afwikkeling.  

Een klacht wordt behandeld door de afdeling Marketing en/of de afdeling Juridische Zaken. Indien de klacht naar uw mening niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u uw klacht alsnog indienen bij de kansspelautoriteit.